هسته گزینش کارکنان دانشگاه هرمزگان
 
EnAr ورود 0
 • هیأت مرکزی و هسته گزینش موظف است حداکثر ظرف سه ماه از زمان دریافت مدارک و امکانات لازم از مراجع مربوطه، امور گزینش افراد موضوع این قانون را قبل از ورود به انجام رسانده و نتایج را اعلام نماید.
 • افرادی که در مراحل گزینش واجد شرایط عمومی یا انتخاب اصلح تشخیص داده نشوند، در صورت اعتراض می‌توانند تقاضای کتبی خود را حداکثر تا دو ماه در هر مرحله پس از دریافت حکم به مرجع تجدید نظر کننده (اول، دوم) تحویل دهند و در صورت عدم اعتراض در مهلت مقرر رای صادره قطعی و لازم الاجرا ست.
 • هر یک از مراجع تجدیدنظر اول و دوم و همچنین دیوان عدالت اداری فقط یکبار می تواند نسبت به یک شکایت رسیدگی و اقدام به صدور رأی نمایند.
 • هسته و هیأت موظفند پس از دریافت اعتراض شاکی، بلافاصله آن را در دفتر مربوطه ثبت، و در صورت مراجعه حضوری رسید آن را به وی تسلیم نمایند. تاریخ وصول مناط آغاز تجدید نظر خواهد بود.
 • داوطلب می‌تواند فقط یکبار در مرحله اول از هسته و یکبار در مرحله دوم از هیأت تقاضای تجدید نظر نماید و رسیدگی مجدد (بیش از یکبار) در هر یک از مراجع مزبور مجاز نمی‌باشد.
 • هیچ مقام اداری و دولتی نمی‌تواند رأی هیأت یا هسته را تغییر دهد و یا از اجرای آن جلوگیری کند مگر در مواردی که دیوان عدالت اداری آن را نقض و یا هیأت عالی آن را ابطال و یا تصمیم دیگری اتخاذ نماید.
 • در صورتیکه داوطلب نسبت به رأی صادره از سوی هسته یا هیأت در مرحله تجدید نظر اول یا دوم، معترض باشد می‌تواند ظرف مدت دو ماه از زمان ابلاغ رأی، از دیوان عدالت اداری تقاضای رسیدگی نماید.
 • موارد زیر خارج از شمول قانون گزینش و وظایف هیأت‌ها و هسته‌های گزینش می‌باشد و در صورت وصول شکواییه از سوی هر یک از داوطلبان مزبور دبیرخانه مربوطه موظف است مراتب را به آگاهی شاکی یا مرجع مکاتبه کننده برساند.
 1. داوطلبان ورود به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی غیر بورسیه یا غیر متعهد خدمت و مراکز آموزش عالی غیر وابسته به دستگاه‌های مشمول قانون گزینش
 2. قضات و اعضای هیأت‌های علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموز شعالی
 3. پرسنل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی اعم از کادر نظامی و غیر نظامی ارتش، سپاه و نیروی انتظامی.
 • موارد زیر مبنای شروع رسیدگی قرار خواهد گرفت:
 1. اعتراض کتبی شخص ذینفع (یا در صورت وجود نماینده قانونی وی) در مهلت مقرر قانونی در مراحل تجدید نظر اول یا دوم
 2. تشخیص و دستور هیأت عالی یا هیأت مرکزی
 • در شکوائیه کتبی مبنی بر درخواست تجدید نظر، باید نکات ذیل قید شود:
 1. نام و نام خانوادگی، نام پدر و شماره شناسنامه و امضا
 2. نشانی محل کار و سکونت و شماره تلفن تماس
 3. ارائه جهات، دلایل و مستندات اعتراض بیان درج رأی یا آرا صادره در شکوائیه
 • در صورتیکه شکایت بعد از مهلت قانونی یا از سوی فردی غیر از داوطلب (به استثنای نماینده قانونی) امضا شده باشد، هسته و هیأت فارغ از رسیدگی بوده و مورد به نحو مقتضی و در اسرع وقت به شاکی اعلام خواهد شد.
 • هسته‌ها و هیأت‌های گزینش موظفند در صورت درخواست کتبی داوطلب موارد عدم پذیرش (اعم از عدم احراز ضوابط عمومی یا انتخاب اصلاح) را به صورت کلی، محرمانه و کتبی به وی اعلام نمایند.
 • چنانچه هیأت یا هسته از معترض برای شرکت در جلسه رسیدگی تجدید نظر و انجام مصاحبه دعوت به عمل آورد، می‌بایست با توجه به بعد مسافت، مهلت زمانی مناسبی را (از زمان ابلاغ تا روز دعوت) در نظر بگیرد.
 • در هر حال عدم حضور ذینفع در مهلت مقرر مانع از رسیدگی نمی‌باشد، مگر در مواردی که شاکی به نحو مقتضی و رسمی علت عدم امکان حضور خود را در مهلت تعیین شده به هیأت یا هسته مربوطه اعلام نماید که در این صورت وقت دیگری برای وی تعیین خواهد گردید.
0   0
بازدید امروز: 2    بازدید کل: 228